Header image

Wet Kinderopvang

Wet Basisvoorziening Kinderopvang

Met de invoering van de nieuwe wet kinderopvang (WBK) is er per 1 januari 2005 veel veranderd. De nieuwe wet regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang, met als achterliggende gedachte dat de ouder centraal komt te staan.

De WBK in het kort

- ouders sluiten zelf een contract af met een kinderdagverblijf
- daarnaast bestaat er een mogelijkheid om een rijksbijdrage aan te vragen via de belastingdienst die inkomensafhankelijk is
- ouders dragen zelf het resterende deel van de kosten
- bedrijfsplaatsen, subsidieplaatsen en aftrekposten inkomstenbelasting vervallen
- als ouder kunt u door deelname aan de oudercommissie invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de kinderopvangorganisatie
- elk kinderdagverblijf is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang; de GGD controleert daarbij steekproefsgewij

Wat betekent dit voor uw als ouder

- u zoekt een kinderdagverblijf dat bij u past.
- driemaanden voordat u begint bij ons kinderdagverblijf download u bij de belastingdienst een aanvraagformulier
- de belastingdienst heeft ongeveer 2 maanden nodig om uw aanvraag te verwerken
- u betaalt vooruit de kinderopvangbijdrage; de belastingdienst betaalt ook vooruit
- vanaf 2007 zijn alle werkgevers verplicht om een bijdrage mee te betalen aan de kinderopvang; u hoeft dus geen bijdrage aan te vragen bij de werkgever

Ouders met een minium inkomen

Als kinderdagverblijf kunnen wij de bijdrage van de belastingdienst direct innen. Hiertoe moeten de volgende stappen worden ondernomen:

1. u vraagt een formulier aan bij de belastingdienst
2. u kunt dit gezamenlijk met ons invullen
3. u zorgt er voor dat u tussen drie maanden voordat u bij ons begint of maximaal twee weken nadat u begonnen bent bij ons een copie van de aanvraag in ons bezit is.
4. u stuurt deze copie naar ons kantoor in bussum
5. vanaf het moment dat u begint betaalt u uw eigen bijdrage door middel van een automatische incasso.
6. regel uw bijdrage bij de sociale dienst op tijd; anders kunt u problemen oplopen bij de aanvraag bij de belastingdienst
7. wanneer u deze stappen niet volgt dan vervalt het recht op kinderopvang